Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1 2 3
1 матерiальнi затрати 36.00
2 витрати на оплату працi 21.00
3 вiдрахування на соцiальнi заходи 8.00
4 амортизацiя 5.00
5 iншi операцiйнi витрати 30.00

_______________

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від
собівартості реалізованої продукції.