Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Квартальна фінансова звітність емітента

Баланс за 2 квартал 2007 року

Рядок Назва статті На звітну дату поточного кварталу На кінець попереднього фінансового року
АКТИВИ
1 Грошові кошти та їх еквіваленти 264943 249579
2 Торгові цінні папери 22609 13680
3 Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю з визначенням результату переоцінки у фінансових результатах 795473 940367
4 Кошти в інших банках, у тому числі: 0 0
4.1 В іноземній валюті
5 Резерви під знецінення коштів в інших банках 88414 64132
5.1 Резерви у відсотках до активу 0 -31
6 Кредити та заборгованість клієнтів, у тому числі: 8768021 4869107
6.1 Кредити та заборгованість юридичних осіб, у тому числі: 7504349 4404199
6.1.1 В іноземній валюті
6.2 Кредити та заборгованість фізичних осіб, у тому числі: 1263672 464908
6.2.1 В іноземній валюті
7 Резерви під знецінення кредитів 0 0
7.1 Резерви у відсотках до активу 0 0
8 Цінні папери в портфелі банку на продаж 2000 2000
9 Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж 233305 211077
9.1 Резерви у відсотках до активу
10 Цінні папери в портфелі банку до погашення 6419 5002
11 Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення 64912 38108
11.1 Резерви у відсотках до активу 37952 17468
12 Інвестиції в асоційовані й дочірні компанії 2349 2349
13 Інвестиційна нерухомість 20729 16611
14 Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток 0 0
15 Відстрочений податковий актив 10017029 6284312
16 Основні засоби та нематеріальні активи 5027514 2902544
17 Інші фінансові активи 2819648 2544201
18 Резерви під інші фінансові активи 258377 121349
18.1 Резерви у відсотках до активу
19 Інші активи 1766 1766
20 Резерви під інші активи 576884 72872
20.1 Резерви у відсотках до активу
21 Довгострокові активи, призначені для продажу, та активи групи вибуття 63969 35288
22 Резерви під зменшення корисності інвестицій в асоційовані й дочірні компанії, що утримуються з метою продажу 36912 36912
22.1 Резерви у відсотках до активу
23 Усього активів, у тому числі: 213751 75616
23.1 В іноземній валюті
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
24 Кошти банків, у тому числі: 8998821 5790548
24.1 В іноземній валюті
25 Кошти юридичних осіб, у тому числі: 865000 360000
25.1 В іноземній валюті
25.2 Кошти юридичних осіб на вимогу, у тому числі:
25.2.1 В іноземній валюті
26 Кошти фізичних осіб, у тому числі: 0 0
26.1 В іноземній валюті
26.2 Кошти фізичних осіб на вимогу, у тому числі:
26.2.1 В іноземній валюті
27 Боргові цінні папери, емітовані банком, у тому числі: 6 6
27.1 В іноземній валюті
28 Інші залучені кошти 23471 5239
29 Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток 110738 110738
30 Відстрочені податкові зобов'язання 1397 -451
31 Резерви за зобов’язаннями 0 15
32 Інші фінансові зобов’язання 17596 18217
33 Інші зобов'язання 1018208 493764
34 Субординований борг 10017029 6284312
35 Зобов’язання, що пов’язані з довгостроковими активами, призначеними для продажу, чи групами вибуття
36 Усього зобов'язань, у тому числі:
36.1 В іноземній валюті
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
37 Статутний капітал
38 Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів (учасників)
39 Емісійні різниці
40 Резерви, капіталізовані дивіденди та інші фонди банку
41 Резерви переоцінки необоротних активів, у тому числі:
41.1 Резерви переоцінки нерухомості
41.2 Резерви переоцінки нематеріальних активів
42 Резерви переоцінки цінних паперів
43 Резерви переоцінки за операціями хеджування
44 Прибуток/Збиток минулих років
45 Прибуток/Збиток поточного року
46 Усього власного капіталу
47 Усього пасивів


Примітки Iнформацiя вiдсутня
Керівник О.О.Малинська
Головний бухгалтер Л.Б.Гладченко

Звіт про фінансові результати за 2 квартал 2007 року

Рядок Найменування статті На звітну дату кварталу
поточного року попереднього фінансового року
1 Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)  0 64165
1.1 Процентні доходи 0 174526
1.2 Процентні витрати 0 110361
2 Чистий комісійний дохід/(Чисті комісійні витрати) 0 53636
2.1 Комісійні доходи 0 55675
2.2 Комісійні витрати  0 2039
3 Результат від торгових операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку 0 8586
4 Результат від операцій з хеджування 0 0
5 Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах 0 0
6 Результат від торгівлі іноземною валютою 0 11741
7 Прибуток/(Збиток), який виникає під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова 0 138128
8 Прибуток/(Збиток), який виникає під час первісного визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова 0 16395
9 Результат від переоцінки об’єктів інвестиційної нерухомості 0 35940
10 Результат від переоцінки іноземної валюти 0 0
11 Резерви під заборгованість за кредитами 0 10359
12 Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж  0 75434
13 Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж  0 66348
14 Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення  0 0
15 Резерви за зобов'язаннями  0 9086
16 Інші операційні доходи  0 0
17 Доходи/(Витрати) від дострокового погашення заборгованості  0 9086
18 Адміністративні та інші операційні витрати  0 0
19 Результат від участі в капіталі  0 9086
19.1 Дохід від участі в капіталі 
19.2 Втрати від участі в капіталі 
20 Дохід/(Збиток) від довгострокових активів, призначених для продажу 
21 Прибуток/(Збиток) до оподаткування 
22 Витрати на податок на прибуток 
23 Прибуток/(Збиток) після оподаткування 
24 Чистий прибуток/(збиток) від продажу довгострокових активів, призначених для продажу
25 Чистий прибуток/(збиток) банку

Примітки Iнформацiя вiдсутня
Прізвище та ініціали виконавця, телефон Головкова С.Г. (044) 490-46-22
Керівник О.О.Малинська
Головний бухгалтер Л.Б.Гладченко