Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Квартальна фінансова звітність емітента

Баланс за 1 квартал 2011 року

Рядок Назва статті На звітну дату поточного кварталу На кінець попереднього фінансового року
АКТИВИ
1 Грошові кошти та їх еквіваленти 5271804 5249602
2 Торгові цінні папери 610260 651927
3 Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю з визначенням результату переоцінки у фінансових результатах 0 0
4 Кошти в інших банках, у тому числі: 1540489 1488756
4.1 В іноземній валюті 672580 1385804
5 Резерви під знецінення коштів в інших банках 28779 59361
5.1 Резерви у відсотках до активу 2 4
6 Кредити та заборгованість клієнтів, у тому числі: 23878160 22907595
6.1 Кредити та заборгованість юридичних осіб, у тому числі: 19187470 18143742
6.1.1 В іноземній валюті 7520015 6250947
6.2 Кредити та заборгованість фізичних осіб, у тому числі: 4690690 4763853
6.2.1 В іноземній валюті 3571198 3710440
7 Резерви під знецінення кредитів 6307035 6039456
7.1 Резерви у відсотках до активу 26 26
8 Цінні папери в портфелі банку на продаж 962002 966026
9 Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж 52234 50712
9.1 Резерви у відсотках до активу 5 5
10 Цінні папери в портфелі банку до погашення 0 0
11 Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення 0 0
11.1 Резерви у відсотках до активу 0 0
12 Інвестиції в асоційовані й дочірні компанії 0 0
13 Інвестиційна нерухомість 15641 15641
14 Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток 40057 40046
15 Відстрочений податковий актив 72327 72327
16 Основні засоби та нематеріальні активи 357580 365116
17 Інші фінансові активи 2103404 980394
18 Резерви під інші фінансові активи 4124 4048
18.1 Резерви у відсотках до активу 0 0
19 Інші активи 14411 14502
20 Резерви під інші активи 728 433
20.1 Резерви у відсотках до активу 5 3
21 Довгострокові активи, призначені для продажу, та активи групи вибуття 0 0
22 Резерви під зменшення корисності інвестицій в асоційовані й дочірні компанії, що утримуються з метою продажу 0 0
22.1 Резерви у відсотках до активу 0 0
23 Усього активів, у тому числі: 28473235 26597922
23.1 В іноземній валюті 14850749 13132683
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
24 Кошти банків, у тому числі: 4924038 4719865
24.1 В іноземній валюті 3007796 2446540
25 Кошти юридичних осіб, у тому числі: 5318671 4539411
25.1 В іноземній валюті 1992300 1731914
25.2 Кошти юридичних осіб на вимогу, у тому числі: 2290185 1849836
25.2.1 В іноземній валюті 259296 330372
26 Кошти фізичних осіб, у тому числі: 5685382 5113848
26.1 В іноземній валюті 3982634 3367705
26.2 Кошти фізичних осіб на вимогу, у тому числі: 976986 640151
26.2.1 В іноземній валюті 616494 296949
27 Боргові цінні папери, емітовані банком, у тому числі: 96623 46263
27.1 В іноземній валюті 0 0
28 Інші залучені кошти 5140256 5952899
29 Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток 0 0
30 Відстрочені податкові зобов'язання 0 0
31 Резерви за зобов’язаннями 20262 17099
32 Інші фінансові зобов’язання 2145665 1046874
33 Інші зобов'язання 35220 64929
34 Субординований борг 1972014 1972435
35 Зобов’язання, що пов’язані з довгостроковими активами, призначеними для продажу, чи групами вибуття 0 0
36 Усього зобов'язань, у тому числі: 25338131 23473623
36.1 В іноземній валюті 18196382 16461872
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
37 Статутний капітал 3715998 3715998
38 Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів (учасників) 0 0
39 Емісійні різниці 6 6
40 Резерви, капіталізовані дивіденди та інші фонди банку 228869 228869
41 Резерви переоцінки необоротних активів, у тому числі: 137394 137394
41.1 Резерви переоцінки нерухомості 137394 137394
41.2 Резерви переоцінки нематеріальних активів 0 0
42 Резерви переоцінки цінних паперів -31239 -39617
43 Резерви переоцінки за операціями хеджування 0 0
44 Прибуток/Збиток минулих років -918351 -919363
45 Прибуток/Збиток поточного року 2427 1012
46 Усього власного капіталу 3135104 3124299
47 Усього пасивів 28473235 26597922


Примітки Статтi звiту "Баланс" розмiщенi в порядку зменшення лiквiдностi. В зв'язку з особливiстю розрахунку програмою статей балансу, деякi данi балансу вiдображенi як невiд'ємнi, а саме: рядок 5 стовпчик 3 (- 28779) рядок 7 стовпчик 3 (- 6307035) рядок 9 стовпчик 3 (- 52234) рядок 18 стовпчик 3 (- 4124) рядок 20 стовпчик 3 (- 728) рядок 5 стовпчик 4 (- 59361) рядок 7 стовпчик 4 (- 6039456) рядок 9 стовпчик 4 (- 50712) рядок 18 стовпчик 4 (- 4048) рядок 20 стовпчик 4 (- 433)
Керівник Михайльо В.В.
Головний бухгалтер Гладченко Л.Б.

Звіт про фінансові результати за 1 квартал 2011 року

Рядок Найменування статті На звітну дату кварталу
поточного року попереднього фінансового року
1 Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)  371568 494710
1.1 Процентні доходи 881184 1131840
1.2 Процентні витрати 509616 637130
2 Чистий комісійний дохід/(Чисті комісійні витрати) 29757 45308
2.1 Комісійні доходи 37354 51184
2.2 Комісійні витрати  7597 5876
3 Результат від торгових операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку 3844 0
4 Результат від операцій з хеджування 0 0
5 Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах 0 0
6 Результат від торгівлі іноземною валютою 15386 9097
7 Прибуток/(Збиток), який виникає під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова 0 0
8 Прибуток/(Збиток), який виникає під час первісного визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова 0 0
9 Результат від переоцінки об’єктів інвестиційної нерухомості 0 0
10 Результат від переоцінки іноземної валюти 8092 -8945
11 Резерви під заборгованість за кредитами 246328 398603
12 Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж  1522 -20453
13 Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж  -568 55
14 Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення  0 0
15 Резерви за зобов'язаннями  3163 -10523
16 Інші операційні доходи  23431 16693
17 Доходи/(Витрати) від дострокового погашення заборгованості  0 0
18 Адміністративні та інші операційні витрати  198070 188723
19 Результат від участі в капіталі  0 0
19.1 Дохід від участі в капіталі  0 0
19.2 Втрати від участі в капіталі  0 0
20 Дохід/(Збиток) від довгострокових активів, призначених для продажу  0 0
21 Прибуток/(Збиток) до оподаткування  2427 568
22 Витрати на податок на прибуток  0 169
23 Прибуток/(Збиток) після оподаткування  2427 399
24 Чистий прибуток/(збиток) від продажу довгострокових активів, призначених для продажу 0 0
25 Чистий прибуток/(збиток) банку 2427 399

Примітки
Прізвище та ініціали виконавця, телефон Плахтиенко Е.С. тел. (044) 490-46-47
Керівник Михайльо В.В.
Головний бухгалтер Гладченко Л.Б.