Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Квартальна фінансова звітність емітента

Баланс за 3 квартал 2010 року

Рядок Назва статті На звітну дату поточного кварталу На кінець попереднього фінансового року
АКТИВИ
1 Грошові кошти та їх еквіваленти 4156629 3391626
2 Торгові цінні папери 402763 0
3 Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю з визначенням результату переоцінки у фінансових результатах 0 0
4 Кошти в інших банках, у тому числі: 807733 1534230
4.1 В іноземній валюті 434638 1514795
5 Резерви під знецінення коштів в інших банках 51592 10879
5.1 Резерви у відсотках до активу 3 1
6 Кредити та заборгованість клієнтів, у тому числі: 24938349 25319961
6.1 Кредити та заборгованість юридичних осіб, у тому числі: 20111712 19829325
6.1.1 В іноземній валюті 8208422 8788792
6.2 Кредити та заборгованість фізичних осіб, у тому числі: 4826637 5490636
6.2.1 В іноземній валюті 3860488 4452728
7 Резерви під знецінення кредитів 6028496 4985890
7.1 Резерви у відсотках до активу 24 20
8 Цінні папери в портфелі банку на продаж 942073 520765
9 Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж 71950 91001
9.1 Резерви у відсотках до активу 8 17
10 Цінні папери в портфелі банку до погашення 0 0
11 Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення 0 0
11.1 Резерви у відсотках до активу 0 0
12 Інвестиції в асоційовані й дочірні компанії 0 0
13 Інвестиційна нерухомість 4321 0
14 Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток 40031 40025
15 Відстрочений податковий актив 108818 108818
16 Основні засоби та нематеріальні активи 347121 380979
17 Інші фінансові активи 1506718 1907817
18 Резерви під інші фінансові активи 9137 5095
18.1 Резерви у відсотках до активу 1 0
19 Інші активи 50925 43301
20 Резерви під інші активи 1963 1900
20.1 Резерви у відсотках до активу 4 4
21 Довгострокові активи, призначені для продажу, та активи групи вибуття 0 0
22 Резерви під зменшення корисності інвестицій в асоційовані й дочірні компанії, що утримуються з метою продажу 0 0
22.1 Резерви у відсотках до активу 0 0
23 Усього активів, у тому числі: 27142343 28152757
23.1 В іноземній валюті 13204909 14708259
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
24 Кошти банків, у тому числі: 4403711 7551164
24.1 В іноземній валюті 2333429 3813814
25 Кошти юридичних осіб, у тому числі: 4813673 4784837
25.1 В іноземній валюті 1116658 1632698
25.2 Кошти юридичних осіб на вимогу, у тому числі: 2068369 3027429
25.2.1 В іноземній валюті 408324 847494
26 Кошти фізичних осіб, у тому числі: 4418592 2636090
26.1 В іноземній валюті 2816520 1945578
26.2 Кошти фізичних осіб на вимогу, у тому числі: 598446 454545
26.2.1 В іноземній валюті 295030 315998
27 Боргові цінні папери, емітовані банком, у тому числі: 47895 1561
27.1 В іноземній валюті 0 0
28 Інші залучені кошти 6757131 6790391
29 Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток 0 0
30 Відстрочені податкові зобов'язання 19790 19790
31 Резерви за зобов’язаннями 12423 18343
32 Інші фінансові зобов’язання 1535210 1929061
33 Інші зобов'язання 71611 28062
34 Субординований борг 1960494 2058896
35 Зобов’язання, що пов’язані з довгостроковими активами, призначеними для продажу, чи групами вибуття 0 0
36 Усього зобов'язань, у тому числі: 24040530 25818195
36.1 В іноземній валюті 16506851 18115542
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
37 Статутний капітал 3715997 2976565
38 Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів (учасників) 0 0
39 Емісійні різниці 6 6
40 Резерви, капіталізовані дивіденди та інші фонди банку 228869 228869
41 Резерви переоцінки необоротних активів, у тому числі: 131067 131067
41.1 Резерви переоцінки нерухомості 131067 131067
41.2 Резерви переоцінки нематеріальних активів 0 0
42 Резерви переоцінки цінних паперів -55538 -82582
43 Резерви переоцінки за операціями хеджування 0 0
44 Прибуток/Збиток минулих років -919363 0
45 Прибуток/Збиток поточного року 775 -919363
46 Усього власного капіталу 3101813 2334562
47 Усього пасивів 27142343 28152757


Примітки Примiтки: Статтi звiту "Баланс" розмiщенi в порядку зменшення лiквiдностi. В зв'язку з особливiстю розрахунку програмою статей балансу, деякi данi балансу вiдображенi як невiд'ємнi, а саме: рядок 5 стовпчик 3 (- 51592) рядок 7 стовпчик 3 (- 6028496) рядок 9 стовпчик 3 (- 71950) рядок 18 стовпчик 3 (- 9137) рядок 20 стовпчик 3 (- 1963) рядок 5 стовпчик 4 (- 10879) рядок 7 стовпчик 4 (- 4985890) рядок 9 стовпчик 4 (- 91001) рядок 18 стовпчик 4 (- 5095) рядок 20 стовпчик 4 (- 1900)
Керівник Т.I.Соломiєнко
Головний бухгалтер Л.Б. Гладченко

Звіт про фінансові результати за 3 квартал 2010 року

Рядок Найменування статті На звітну дату кварталу
поточного року попереднього фінансового року
1 Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)  1414145 1828564
1.1 Процентні доходи 3215317 4264200
1.2 Процентні витрати 1801172 2435636
2 Чистий комісійний дохід/(Чисті комісійні витрати) 127063 248230
2.1 Комісійні доходи 143376 363522
2.2 Комісійні витрати  16313 115292
3 Результат від торгових операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку 364 0
4 Результат від операцій з хеджування 0 0
5 Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах -3560 -12848
6 Результат від торгівлі іноземною валютою 50269 619972
7 Прибуток/(Збиток), який виникає під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова 0 0
8 Прибуток/(Збиток), який виникає під час первісного визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова 0 0
9 Результат від переоцінки об’єктів інвестиційної нерухомості 0 0
10 Результат від переоцінки іноземної валюти 0 0
11 Резерви під заборгованість за кредитами 1099354 1268730
12 Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж  -23696 53206
13 Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж  -9008 -19600
14 Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення  0 0
15 Резерви за зобов'язаннями  -5921 6917
16 Інші операційні доходи  59616 122699
17 Доходи/(Витрати) від дострокового погашення заборгованості  0 0
18 Адміністративні та інші операційні витрати  568208 1578500
19 Результат від участі в капіталі  0 0
19.1 Дохід від участі в капіталі  0 0
19.2 Втрати від участі в капіталі  0 0
20 Дохід/(Збиток) від довгострокових активів, призначених для продажу  0 0
21 Прибуток/(Збиток) до оподаткування  944 -120336
22 Витрати на податок на прибуток  169 19572
23 Прибуток/(Збиток) після оподаткування  775 -139908
24 Чистий прибуток/(збиток) від продажу довгострокових активів, призначених для продажу 0 0
25 Чистий прибуток/(збиток) банку 775 -139908

Примітки В зв"язку з особливiстю розрахунку програмою статей Звiту про фiнансовi результати, деякi данi звiту вiдображенi як невiд"ємнi, а саме: рядок 1.2 стовбчик 3 (-1801172) рядок 2.2 стовбчик 3 (-16313 рядок 11 стовбчик 3 (-1099354 рядок 18 стовбчик 3 (-568208) рядок 22 стовбчик 3 (-169) рядок 1.2 стовбчик 4 (-2435636) рядок 2.2 стовбчик 4 (-115292) рядок 11 стовбчик 4 (-1268730) рядок 12 стовбчик 4 (-53206) рядок 15 стовбчик 4 (-6917) рядок 12 стовбчик 4 (-1578500) рядок 12 стовбчик 4 (-19572)
Прізвище та ініціали виконавця, телефон Шерстюк Ю.I.
Керівник Т.I.Соломiєнко
Головний бухгалтер Л.Б. Гладченко