Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова Правлiння       Волков А.В.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 30.08.2007
(дата)


Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 2 квартал 2007 року

Загальні відомості
Повне найменування емітента
Закрите акцiонерне товариство "Альфа-Банк"
Організаційно-правова форма емітента
ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
23494714
Місцезнаходження емітента
01025 м. Київ Десятинна, 4/6
Міжміський код, телефон та факс емітента
044 490-46-00 044 490-46-01
Електронна поштова адреса емітента
Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації
Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
Квартальна інформація розміщена на сторінці (за наявності) www.stockmarket.gov.ua в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)