Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Президент       Мiрошников Юрiй Володимирович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 24.07.2008
(дата)


Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 2 квартал 2008 року

Загальні відомості
Повне найменування емітента
СПIЛЬНЕ ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВIАКОМПАНIЯ "МIЖНАРОДНI АВIАЛIНIЇ УКРАЇНИ"
Організаційно-правова форма емітента
ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
14348681
Місцезнаходження емітента
01034 м.Київ вул. Лисенка, будинок 4
Міжміський код, телефон та факс емітента
(044) 581-56-56; (044) 230-88-66
Електронна поштова адреса емітента
www.flyUIA.com
Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації
Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
Квартальна інформація розміщена на сторінці (за наявності) в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)