Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правлiння ВАТ "Кiровоградгаз"       Ященко I.Я.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 21.04.2011
(дата)


Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 1 квартал 2011 року

Загальні відомості
Повне найменування емітента
Вiдкрите акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї "Кiровоградгаз"
Організаційно-правова форма емітента
ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
03365222
Місцезнаходження емітента
25006 м.Кiровоград вул.Володарського, 67
Міжміський код, телефон та факс емітента
(0522) 244860 (0522) 229513
Електронна поштова адреса емітента
getman@kirgas.com
Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації
Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
Квартальна інформація розміщена на сторінці (за наявності) сторiнка вiдсутня в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)