Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Найменування ПрАТ "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв"
Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35917889
Місцезнаходження 04107, м.Київ, вул.Тропiнiна, буд.7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ №498004
Дата видачі ліцензії або іншого документа 27.05.2009
Міжміський код та телефон (044) 585-42-40
Факс (044) 585-42-40
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть є виключним видом дiяльностi депозитарiю ПрАТ "ВДЦП"
Опис Професiйний учасник фондового ринку, послугами якого користується емiтент

Найменування ВАТ "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 01001, м.Київ, вул.Б.Грiнченка, буд.3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ №189650
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006
Міжміський код та телефон (044) 279-12-13
Факс (044) 279-12-13
Вид діяльності Забезпечення функцiонування єдиної системи депозитарного облiку
Опис Нацiональний депозитарiй України надає емiтенту такi послуги: зберiгання i обслуговування обiгу цiнних паперiв на рахунках у цiнних паперах; клiринг та розрахунки за угодами щодо цiнних паперiв; ведення реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв

Найменування ПрАТ "Страхова компанiя "Альфа Страхування"
Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30968986
Місцезнаходження 01025, м.Київ, вул.Десятинна, 4/6
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ №429677, 429663
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.08.2008
Міжміський код та телефон (044) 499-99-99
Факс (044) 513-07-45
Вид діяльності Страховi послуги
Опис Юридична особа, яка надає страховi послуги емiтенту

Найменування Standard & Poor's International Services, Inc
Організаційно-правова форма IНОЗЕМНЕ ПIДПРИЄМСТВО
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00000000
Місцезнаходження 125009, м.Москва, Росiя, вул. Воздвиженка, 4/7
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Iнформацiя вiдсутня
Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.01.2007
Міжміський код та телефон (495) 783-40-00
Факс (495) 783-40-01
Вид діяльності Рейтинговi послуги
Опис Iноземне пiдприємство, яке надає емiтенту послуги з рейтингування. У зв'язку з тим, що дана юридична особа - нерезидент, вона не має iдентифiкацiйного коду за ЄДРПОУ; зазначена дата видачi лiцензiї - 01.01.2007 р. не вiдповiдає дiйсностi, оскiльки данi щодо наявностi у нерезидента лiцензiї на надання рейтингової оцiнки вiдсутнi.

Найменування ПрАТ "Фондова бiржа ПФТС"
Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21672206
Місцезнаходження 01133, Україна, м. Київ, вул. Щорса, 31 (5 поверх)
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ №390872
Дата видачі ліцензії або іншого документа 25.01.2010
Міжміський код та телефон (044) 522-88-08
Факс (044) 522-85-53
Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на ринку цiнних паперiв України
Опис Професiйний учасник фондового ринку, послугами якого користується емiтент

Найменування ПАТ "Фондова бiржа "Перспектива"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33718227
Місцезнаходження 49000, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна,30
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ №483591
Дата видачі ліцензії або іншого документа 31.08.2009
Міжміський код та телефон (056)373-97-93
Факс (056) 373-97-93
Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв:дiяльнiсть по органiзацiї торгiвлi на ринку цiнних паперiв
Опис Професiйний учасник фондового ринку, послугами якого користується емiтент

Найменування Професiйна асоцiацiя реєстраторiв та депозитарiїв
Організаційно-правова форма АСОЦIАЦIЯ
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 24382704
Місцезнаходження 01133, м.Київ, Щорса, 32Б, примiщення 61
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Iнформацiя вiдсутня
Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.01.2007
Міжміський код та телефон (044) 286-94-20
Факс (044)286-94-21
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв
Опис Професiйна асоцiацiя реєстраторiв i депозитарiїв є добровiльною недержавною некомерцiйною органiзацiєю, заснованою на засадах рiвноправностi, вiльного волевиявлення i спiльностi iнтересiв своїх членiв. У зв'язку з тим, що ПАРД здiйснює свою дiяльнiсть у вiдповiдностi з Законами "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi", "Про цiннi папери та фондовий ринок", iншими актами законодавства України, цим Статутом, Правилами ПАРД(Внутрiшнiми документами ПАРД та Стандартами ПАРД) зазначена дата видачi лiцензiї - 01.01.2007 р. не вiдповiдає дiйсностi

Найменування ТОВ "Трансферт"
Організаційно-правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 23389974
Місцезнаходження 01133, м.Київ, бул. лесi Українки, 21-Б
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АБ №177017
Дата видачі ліцензії або іншого документа 05.07.2005
Міжміський код та телефон (044) 284-69-51
Факс (044) 490-72-77
Вид діяльності Дiяльнiсть по веденню реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв
Опис Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть з ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв

Найменування ПрАТ "Юнiверсал Секьюритиз"
Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 32987859
Місцезнаходження 49000, м.Днiпропетровськ, вул. Ленiна, 30
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ №498080
Дата видачі ліцензії або іншого документа 30.11.2009
Міжміський код та телефон (056) 373-97-94
Факс (056) 373-97-84
Вид діяльності Ведення реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв
Опис Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть з ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв

Найменування ТОВ "Iнвестицiйний Капiтал Україна"
Організаційно-правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35649564
Місцезнаходження 01030, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 19-21
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності AB № 440398
Дата видачі ліцензії або іншого документа 17.11.2008
Міжміський код та телефон (044) 220-01-20
Факс (044) 220-01-20
Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами
Опис Професiйний учасник фондового ринку, послугами якого користується емiтент

Найменування ЗАТ "Агенцiя Iндекс"
Організаційно-правова форма ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 24383193
Місцезнаходження 03680, м. Київ, вул. Кiльцева Дорога, 4
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АБ №323106
Дата видачі ліцензії або іншого документа 04.01.2006
Міжміський код та телефон (044) 227-16-73
Факс (044) 596-19-05
Вид діяльності Професiйна депозитарна дiяльнiсть з ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв
Опис Професiйна депозитарна дiяльнiсть з ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв