Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Квартальна фінансова звітність емітента

Коди
Дата 30.06.2008
Підприємство СПIЛЬНЕ ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВIАКОМПАНIЯ "МIЖНАРОДНI АВIАЛIНIЇ УКРАЇНИ" за ЄДРПОУ 14348681
Територія 01034 м.Київ вул. Лисенка, будинок 4 за КОАТУУ 8039100000
Організаційно-правов форма господарювання ПРИВАТНА ВЛАСНIСТЬ за КОПФГ 10
Орган державного управління за СПОДУ -
Вид економічної діяльності Авіаційні регулярні пасажирські перевезення за КВЕД 62.10.1
Одиниця виміру: тис. грн. Контрольна сума  
Адреса: 01034 м.Київ вул. Лисенка, будинок 4


Баланс на 30.06.2008

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
- залишкова вартість 010 63795.6 63485.1
- первісна вартість 011 65015.1 65076.7
- накопичена амортизація 012 ( 1219.5 ) ( 1591.6 )
Незавершене будівництво 020 10.8 228.9
Основні засоби:
- залишкова вартість 030 48535.8 46525.1
- первісна вартість 031 61051.9 66120.1
- знос 032 ( 12516.1 ) ( 19595 )
Довгострокові біологічні активи:
- справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
- первісна вартість 036 0 0
- накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:
- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 969.6 909
- інші фінансові інвестиції 045 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056
Знос інвестиційної нерухомості 057 ( ) ( )
Відстрочені податкові активи 060 4005.7 4005.7
Гудвіл 065
Інші необоротні активи 070 1035.3 994
Гудвіл при консолідації 075
Усього за розділом I 080 118352.8 116147.8
II. Оборотні активи
Запаси:
Виробничі запаси 100 47206.1 56260.7
Поточні біологічні активи 110 0 0
Незавершене виробництво 120 0 0
Готова продукція 130 0 0
Товари 140 0 0
Векселі одержані 150 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
- чиста реалізаційна вартість 160 66042.9 107230.2
- первісна вартість 161 67788.9 109354.7
- резерв сумнівних боргів 162 ( 1746 ) ( 2124.5 )
Дебіторська заборгованість за рахунками:
- за бюджетом 170 46219.6 49981.9
- за виданими авансами 180 22965.5 39979.3
- з нарахованих доходів 190 0 0
- із внутрішніх розрахунків 200 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 3176.2 3790.6
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
- в національній валюті 230 7794.6 26552.2
- у т.ч. в касі 231
- в іноземній валюті 240 16618.4 22220.1
Інші оборотні активи 250 9428.9 19881.5
Усього за розділом II 260 219452.2 325896.5
III. Витрати майбутніх періодів 270 1311.3 1282.1
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275
Баланс 280 339116.3 443326.4

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 103033.6 103033.6
Пайовий капітал 310 0 0
Додатковий вкладений капітал 320 19125.2 19125.2
Інший додатковий капітал 330 1485.7 1485.7
Резервний капітал 340 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -2125 603.8
Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 370 ( 0 ) ( 0 )
Накопичена курсова різниця 375
Усього за розділом I 380 121519.5 124248.3
Частка меншості 385
II. Забезпечення наступних виплат та платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 5975.4 5975.4
Інші забезпечення 410 18580.1 19842.6
Сума страхових резервів 415
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416
Цільове фінансування 420 0 0
Усього за розділом II 430 24555.5 25818
ІІІ. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків 440 36004.8 39565.4
Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 0 0
Відстрочені податкові зобов’язання 460 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 470 0 0
Усього за розділом III 480 36004.8 39565.4
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 3808.9 3657.2
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 0 0
Векселі видані 520 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 82388.2 122989
Поточні зобов’язання за розрахунками:
- з одержаних авансів 540 14034.9 17150.4
- з бюджетом 550 7533.2 1000.1
- з позабюджетних платежів 560 0 0
- зі страхування 570 622.7 2066.3
- з оплати праці 580 5440.9 6375.6
- з учасниками 590 0 0
- із внутрішніх розрахунків 600 970.5 774.6
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605
Інші поточні зобов'язання 610 14059.9 29234.6
Усього за розділом IV 620 128859.2 183247.8
V. Доходи майбутніх періодів 630 28177.3 70446.9
Баланс 640 339116.3 443326.4


Примітки Надано неконсолiдований "Баланс"
Керівник Мiрошников Юрiй Володимирович
Головний бухгалтер Банник Володимир ОлеговичЗвіт про фінансові результати за 2 квартал 2008 року
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 789500.5 524647
Податок на додану вартість 015 ( 6856.1 ) ( 4954 )
Акцизний збір 020 ( 0 ) ( 0 )
025 ( 0 ) ( 0 )
Інші вирахування з доходу 030 ( 0 ) ( 0 )
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 782644.4 519693
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 732684.6 ) ( 503707 )
Валовий прибуток:
- прибуток 050 49959.8 15986
- збиток 055 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні доходи 060 63890.7 54205
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 061
Адміністративні витрати 070 ( 18780 ) ( 16177 )
Витрати на збут 080 ( 56744.7 ) ( 43165 )
Інші операційні витрати 090 ( 22226.5 ) ( 5858 )
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 091 ( ) ( )
Фінансові результати від операційної діяльності:
- прибуток 100 16099.3 4991
- збиток 105 ( 0 ) ( 0 )
Доход від участі в капіталі 110 38.4 0
Інші фінансові доходи 120 408.5 -60
Інші доходи 130 123.1 15
Фінансові витрати 140 ( 3042.6 ) ( 3275 )
Втрати від участі в капіталі 150 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 160 ( 388.1 ) ( 11 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 ( ) ( )
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
- прибуток 170 13238.6 1660
- збиток 175 ( 0 ) ( 0 )
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 176
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 177
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 ( 10509.8 ) ( 393 )
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185
Фінансові результати від звичайної діяльності:
- прибуток 190 2728.8 1267
- збиток 195 ( 0 ) ( 0 )
Надзвичайні:
- доходи 200 0 0
- витрати 205 ( 0 ) ( 0 )
Податки з надзвичайного прибутку 210 ( 0 ) ( 0 )
Частка меншості 215
Чистий:
- прибуток 220 2728.8 1267
- збиток 225 ( 0 ) ( 0 )
Забезпечення матеріального заохочення 226

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
Матеріальні затрати 230 142061.7 9557
Витрати на оплату праці 240 57133.7 39946
Відрахування на соціальні заходи 250 16935.9 10928
Амортизація 260 7742.1 2070
Інші операційни витрати 270 605383.8 508522
Разом 280 829257.2 571023


III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період
Середньорічна кількість простих акцій 300 0 0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 0 0
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 0 0
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 340 0 0


Примітки Надано неконсолiдований "Звiт про фiнансовi результати"
Керівник Мiрошников Юрiй Володимирович
Головний бухгалтер Банник Володимир Олегович