Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Квартальна фінансова звітність емітента

Коди
Дата 31.03.2011
Підприємство Вiдкрите акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї "Кiровоградгаз" за ЄДРПОУ 03365222
Територія 25006 м.Кiровоград вул.Володарського, 67 за КОАТУУ 3510136300
Організаційно-правов форма господарювання за КОПФГ
Орган державного управління за СПОДУ 06024
Вид економічної діяльності за КВЕД 40.22.0
Одиниця виміру: тис. грн. Контрольна сума  
Адреса: 25006 м.Кiровоград вул.Володарського, 67


Баланс на 31.03.2011

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
- залишкова вартість 010 118 101
- первісна вартість 011 552 552
- накопичена амортизація 012 ( 434 ) ( 451 )
Незавершене будівництво 020 3915 3874
Основні засоби:
- залишкова вартість 030 147841 147223
- первісна вартість 031 236738 238967
- знос 032 ( 88897 ) ( 91744 )
Довгострокові біологічні активи:
- справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
- первісна вартість 036 0 0
- накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:
- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0 0
- інші фінансові інвестиції 045 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 0 0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0
Знос інвестиційної нерухомості 057 ( 0 ) ( 0 )
Відстрочені податкові активи 060 3399 3399
Гудвіл 065 0 0
Інші необоротні активи 070 5 5
Гудвіл при консолідації 075 0 0
Усього за розділом I 080 155278 154602
II. Оборотні активи
Запаси:
Виробничі запаси 100 8079 7982
Поточні біологічні активи 110 12 12
Незавершене виробництво 120 65 75
Готова продукція 130 6 6
Товари 140 1077 1048
Векселі одержані 150 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
- чиста реалізаційна вартість 160 35392 58495
- первісна вартість 161 35785 58888
- резерв сумнівних боргів 162 ( 393 ) ( 393 )
Дебіторська заборгованість за рахунками:
- за бюджетом 170 78 102
- за виданими авансами 180 7123 699
- з нарахованих доходів 190 0 0
- із внутрішніх розрахунків 200 12825 22449
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 13286 7166
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
- в національній валюті 230 3154 5629
- у т.ч. в касі 231 0 0
- в іноземній валюті 240 0 0
Інші оборотні активи 250 3082 7405
Усього за розділом II 260 84179 111068
III. Витрати майбутніх періодів 270 149 156
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0
Баланс 280 239606 265826

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 26300 26300
Пайовий капітал 310 0 0
Додатковий вкладений капітал 320 0 0
Інший додатковий капітал 330 148179 146982
Резервний капітал 340 96 96
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -8777 -1594
Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 370 ( 0 ) ( 0 )
Накопичена курсова різниця 375 0 0
Усього за розділом I 380 165798 171784
Частка меншості 385 0 0
II. Забезпечення наступних виплат та платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 0 0
Інші забезпечення 410 0 0
Сума страхових резервів 415 0 0
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0
Цільове фінансування 420 0 0
Усього за розділом II 430 0 0
ІІІ. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків 440 0 0
Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 0 0
Відстрочені податкові зобов’язання 460 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 470 0 0
Усього за розділом III 480 0 0
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 0 0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 0 0
Векселі видані 520 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 2911 2882
Поточні зобов’язання за розрахунками:
- з одержаних авансів 540 17140 10114
- з бюджетом 550 4585 4094
- з позабюджетних платежів 560 0 0
- зі страхування 570 990 743
- з оплати праці 580 2996 1718
- з учасниками 590 0 0
- із внутрішніх розрахунків 600 44703 64580
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 483 9911
Усього за розділом IV 620 73808 94042
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 239606 265826


Примітки Нематерiальнi активи вiдображенi в балансi по первiснiй вартостi. Нематрiальнi активи, якi знаходяться у заставi вiдсутнi. Основнi засоби вiдображенi в балансi по первiснiй вартостi, амортизацiя нараховується по методу i нормам передбачених Законом України "Про оподаткування прибутку пiдприємств". Запаси зараховуються на баланс по первiснiй вартостi, яка включає в себе собiвартiсть запасiв, визначеної згiдно П(С)БО №9 "Запаси". Облiк дебiторської заборгованостi здiйснюється у вiдповiдностi з вимогами П(С)БО №10 "Дебiторська заборгованiсть". Станом на 31.03.2011 року баланс пiдприємства становить 265826 тис.грн, оборотнi активи - 111068 тис.грн., поточнi зобов'язання - 94042 тис.грн. Iншi данi наведенi в Балансi та Звiтi про фiнансовi результати.
Керівник I.Я. Ященко
Головний бухгалтер Л.М. КравчукЗвіт про фінансові результати за 1 квартал 2011 року
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 248516 155269
Податок на додану вартість 015 ( 41419 ) ( 25878 )
Акцизний збір 020 ( 0 ) ( 0 )
025 ( 3331 ) ( 2690 )
Інші вирахування з доходу 030 ( 37525 ) ( 0 )
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 166241 126701
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 140776 ) ( 118155 )
Валовий прибуток:
- прибуток 050 25465 8546
- збиток 055 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні доходи 060 403 176
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 061 0 0
Адміністративні витрати 070 ( 3930 ) ( 2489 )
Витрати на збут 080 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні витрати 090 ( 14271 ) ( 7952 )
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 091 ( 0 ) ( 0 )
Фінансові результати від операційної діяльності:
- прибуток 100 7667 0
- збиток 105 ( 0 ) ( 1719 )
Доход від участі в капіталі 110 0 0
Інші фінансові доходи 120 39 43
Інші доходи 130 1884 1810
Фінансові витрати 140 ( 2 ) ( 15 )
Втрати від участі в капіталі 150 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 160 ( 11 ) ( 17 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 ( 0 ) ( 0 )
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
- прибуток 170 9577 102
- збиток 175 ( 0 ) ( 0 )
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 176 0 0
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 177 0 0
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 ( 2394 ) ( 0 )
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності:
- прибуток 190 7183 102
- збиток 195 ( 0 ) ( 0 )
Надзвичайні:
- доходи 200 0 0
- витрати 205 ( 0 ) ( 0 )
Податки з надзвичайного прибутку 210 ( 0 ) ( 0 )
Частка меншості 215 0 0
Чистий:
- прибуток 220 7183 102
- збиток 225 ( 0 ) ( 0 )
Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
Матеріальні затрати 230 20227 15941
Витрати на оплату праці 240 11876 9887
Відрахування на соціальні заходи 250 4320 3609
Амортизація 260 3351 3484
Інші операційни витрати 270 17072 10245
Разом 280 56846 43166


III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період
Середньорічна кількість простих акцій 300 105200000 105200000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 105200000 105200000
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 0 0
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 340 0 0


Примітки Визначення фiнансових результатiв у бухгалтерському облiку проводиться вiдповiдно П(С)БО №15 "Доходи", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 29.11.1999 року №290.
Керівник I.Я. Ященко
Головний бухгалтер Л.М. Кравчук