Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Інформація про емітента

Повне найменування Закрите акцiонерне товариство "Альфа-Банк"
Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію 010229
Дата державної реєстрації 05.10.2006
Територія (область) М.Київ
Місцезнаходження 01025 м. Київ Десятинна, 4/6
Статутний капітал (грн.) 360000000
Відсоток акцій у статуньому капіталі, що належать державі 0
Відсоток акцій (часток, паїв), що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
Чисельність працівників (чол.) 2235
Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 65.12.0. Iнше грошове посередництво
Органи управління емітента Загальнi збори акцiонерiв; Спостережна Рада; Правлiння
Засновники емітента Юридичнi особи: Компанiя АВН Ukraine Limited (Кiпр), Реєстрацiйний номер HE 167526 ТОВ "Почайна" Код за ЄДПРОУ 16457556 Фiзичнi особи: Борейко Ольга Iванiвна Горобчук Вiктор Олексiйович Грицюк Катерина Дмитрiвна Круковська Iрина Вiкторiвна Ольшанська Лiдiя Григорiвна Стасюк Тетяна Миколаївна Шеметенкова Марiя Єгорiвна