Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Інформація про емітента

Повне найменування Публiчне акцiонерне товариство "Альфа-Банк"
Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію А01 №306405
Дата державної реєстрації 19.08.2009
Територія (область) М.Київ
Місцезнаходження 01025 м. Київ Десятинна, 4/6
Статутний капітал (грн.) 3715997295
Відсоток акцій у статуньому капіталі, що належать державі 0
Відсоток акцій (часток, паїв), що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
Чисельність працівників (чол.) 3045
Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 65.12.0 Iнше грошове посередництво
Органи управління емітента Загальнi збори акцiонерiв; Спостережна Рада; Правлiння
Засновники емітента Юридичнi особи: Компанiя АВН Ukraine Limited (Кiпр), Реєстрацiйний номер HE 167526 ВАТ "Альфа-Банк" (Росiя), Реєстрацiйний номер IN1326 Фiзичнi особи: Борейко Ольга Iванiвна