Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Зміст

1. Інформація про емітента X
2. Основні відомості про посадових осіб емітента X
3. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент X
4. Відомості про цінні папери емітента
а) інформація про випуски акцій емітента X
б) інформація про облігації емітента X
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом -
г) інформація про похідні цінні папери емітента -
5. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
а) інформація про зобов'язання емітента X
б) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції -
в) інформація про собівартість реалізованої продукції -
6. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб -
7. Інформація про конвертацію цінних паперів -
8. Інформація про заміну управителя -
9. Інформація про керуючого іпотекою -
10. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів -
11. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом -
12. Інформація про іпотечне покриття:
а) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття -
б) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям -
в) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду -
г) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття -
13. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів -
14. Аудиторський висновок на предмет виявлення відповідності стану іпотечного покриття даним реєстру іпотечного покриття та вимогам Закону України "Про іпотечні облігації" -
15. Квартальна фінансова звітність емітента X
16. Проміжна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) -
17. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості) -
18. Примітки ПАТ "Альфа-Банк" не випускав iншi цiннi папери, емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї. Конвертацiя цiнних паперiв банком не проводилась. ПАТ "Альфа-Банк" не приймав участi у створеннi юридичних осiб, тому вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб станом на 01.04.2011р. вiдсутнi. Банк не проводив випуск iпотечних цiнних паперiв, у зв'язку з цим у звiтi вiдсутня iнформацiя по п.п. 7-14 змiсту звiту про замiну управителя, керуючого iпотекою, трансформацiю (перетворення) iпотечних активiв, замiни в реєстрi забезпечення iпотечних сертифiкатiв за кожним консолiдованим iпотечним боргом, iпотечне покриття, замiну фiнансової установи, яка здiйснює обслуговування iпотечних активiв, аудиторський висновок на предмет виявлення вiдповiдностi стану iпотечного покриття даним реєстру iпотечного покриття та вимогам Закону України "Про iпотечнi облiгацiї". Банк не випускав цiльовi облiгацiї, у зв'язку з цим звiт про стан об'єкта нерухомостi вiдсутнiй. З фiнансовою звiтнiстю емiтента, складеною вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ), можна ознайомитися на електроннiй сторiнцi емiтента за адресою http://alfabank.com.ua/reports/international_reports