Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Квартальна фінансова звітність емітента, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку

Фiнансова звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) не складається. ВАТ "Кiровоградгаз" iпотечнi облiгацiї не випускав.