Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності

Метою дiяльностi ВАТ "Кiровоградгаз" є: виконання комплексу робiт з експлуатацiї систем газопостачання; проектування, будiвництво i ремонт газових мереж, у т.ч. по замовленням населення, а також одержання прибутку вiд усiх видiв виробничої, торгової, комерцiйної, фiнансової й iншої дiяльностi, дозволеної законодавчими актами України з метою задоволення соцiальних i економiчних iнтересiв акцiонерiв та трудового колективу. Товариство виконує наступнi види виробничої дiяльностi: - транспортування природного газу (за регульованим тарифом) розподiльними газопроводами до всiх категорiй споживачiв Кiровоградської областi, - постачання природного газу (за регульованим тарифом) для населення, бюджетних установ, комунально-побутових пiдприємтсв та частково до промислових споживачiв, - закупiвлю, розподiл та реалiзацiю скрапленого газу для побутових потреб населення, - виконання потреб та послуг (iнша дiяльнiсть) по газифiкацiї, ремонту та обслуговуванню газопроводiв, газових приладiв та обладнання. На пiдприємствi фiнансова звiтнiсть вiдповiдає всiм вимогам закону та стандартам бухгалтерського облiку, якi дiють на територiї України. Для пiдготовки фiнансових звiтiв Товариство використало в якостi концептуальної основи Закон України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" №996-XIVвiд 16.07.99 р., Положення (стандарти) бухгалтерського облiку, правила прийнятої облiкової полiтики. Фiнансова звiтнiсть ВАТ "Кiровоградгаз" є консолiдована. Вона складена з фiнансової звiтностi 9 управлiнь, розташованих в районних центрах областi, з використанням єдиної обраної полiтики для подiбних операцiй шляхом упорядкуваного додавання показникiв фiнансової звiтностi управлiнь. Основними клiєнтами Товариства є абоненти Кiровоградської областi.